Doanh nghiệp chế biến thủy sản Hải Phòng: Thiếu nguyên liệu, tắc đầu ra